Izzy V.

PortfolioShoe: 7
Clothing: 14
Eyes: Blue
Hair Color: Blonde - Dark